Privacyverklaring

Definitieve versie, opgeleverd op 01-01-2019

Als u gebruik maakt van de diensten die BcaB aanbiedt, dan worden persoonsgegevens van u verwerkt door Bridge Office.
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 14-04-2019

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het mogelijk maken om u van informatie te voorzien over onze producten
 • U op de hoogte te houden van eventuele aanbiedingen

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze dienst te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van u:
Naam Bridge club
Contactpersoon

Adres

Postcode

Plaats

E-Mailadres

Rechtsgrond(en) voor de verwerking

Wij vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken. Wij bieden u de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Hiervoor kunt u contact opnemen met BcaB.
Stuur een e-mail met het verzoek tot intrekking naar info@bridgeoffice.nl.

De gegevens die u aan ons afgeeft worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt.

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

 • Categorieën van ontvangers/ verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

De in deze privacyverklaring genoemde gegevens worden gedeeld met Bridge Office.
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Bcab sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

  • Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen aan u worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  • Inzage, rectificatie of Wissing van uw gegevens

  Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek

  toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

  Behoudens gewichtige redenen zal Bridge Office een verzoek tot wijziging of verwijdering altijd

  honoreren. U kunt een dergelijk verzoek richten aan ons via de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.


  Klachtrecht
  Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons uw klacht toesturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw klacht en er alles aan doen om uw vertrouwen te herwinnen.

   

  U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw tip doorgeven. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

   

  Functionaris van gegevensbescherming
  NVT

   

  Doorgifte aan derde landen
  NVT

   

  Beveiliging
  Wij hebben de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking:

  • Website is beveiligd door HTTPS en wij slaan geen gegevens van u op tijdens uw bezoek aan onze website.

   

  Contactgegevens

  Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op.
  Onze contactgegevens zijn:

  BcaB
  Keramiekstraat 10
  5953 RJ Reuver
  info@bridgeoffce.nl

   

  1: Hiermee geef ik BcaB toestemming om mijn persoonsgegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.

  2: Hiermee geef ik BcaB toestemming om mij per mail op de hoogte te houden van nieuwe diensten en aanbiedingen.
      Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

  3: Ik wil anoniem gebruik maken van de diensten of producten van BcaB.